Thế nào là RPA – Tự động hóa quy trình bằng robot?

RPA là công nghệ phần mềm cho phép tự động hóa các tác vụ thông thường trong những quy trình nghiệp vụ.

Thế nào là RPA
Các lợi ích mà RPA đem lại?

BÁO CHÍ NÓI VỀ CHÚNG TÔI

RPA là một công cụ toàn diện cho tự động hóa các quy trình nghiệp vụ

Robot phần mềm có thể thao tác ở nền sau hoặc hỗ trợ con người trong các lĩnh vực nhất định. Chúng có thể điều khiển một hoặc nhiều quy trình, tác vụ và được đào tạo để ưu tiên các tác vụ chọn sẵn. Robot phần mềm có thể được đào tạo trong vài tuần bằng cách ghi lại hành động của con người.

Các loại quy trình nào có thể ứng dụng RPA?

Chúng tôi dạy robot phần mềm sử dụng các hệ thống mà tổ chức của bạn đang ứng dụng. Robot có thể được đào tạo để sử dụng các hệ thống, ví dụ như hệ thống kế toán, ERP, lưu trữ dữ liệu, Power BI hoặc CRM – và robot có thể chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng. Robot phần mềm được sử dụng trong vài tuần hoặc vài tháng và thông thường sẽ hoàn vốn trong vòng một năm.